کاربر گرامی ، با توجه به نصب نگارش 2 سامانه مدیریت جلسات و انجام بهینه سازی های مختلف
بزودی شیوه درح صورت جلسات تعییر می یابد و امکاناتی از قبیل جلسه های روتین و ... به سیستم اضافه می شود

ورود به سامانــه